• کارشناس ارشد  معماری  از  دانشگاه  علم  و  صنعت
  • کارشناس ارشد  محیط  زیست  از  دانشکده  محیط  زیست  دانشگاه  تهران
  • دکتری شهرسازی  با  گرایش  طراحی  شهری  از  دانشگاه  علوم  و  تحقیقات
  • تاسیس و  مدیریت  شرکت  مهندسین  مشاور  کهن  دژ
  • عضویت در  هیئت  مدیره  گروه  دیدبان  تهران
  • عضویت در  گروه  معماری  انجمن  صنفی  مهندسان  مشاور  معمار  و  شهرساز
  • عضویت در  هيات  داوران  مسابقات  طراحی  شهری  و  معماری  از  جمله  مسابقه    انتخاب  طرح  برگزیده  شهرسازی  در  سال  ۱۳۹۶
  • عضویت در  شورای  تخصصی  گروه  شهرسازی  جامعه  مهندسان  مشاور  ایران
  • تألیف ده  ها  مقاله    عملی  و  پژوهشی،  ترجمه  و  تألیف  کتبی  چون  “سرایش  معماری”،  “معمارشدن”،  “روش  ها  و  فنون  طراحى  شهرى”  و  “مديريت  رشد”